Gray and white kitty says, “Dis mah stik to sniff. Git ur own.”

[Source: imgur]